خدمات مشاوره
پر کردن فرم پذیرش دانشگاه
عناوین مقاله: تکمیل فرم های پذیرش در 9 روز کاریهزینه: 4,000,000 تومان تکمیل فرم های پذیرش در 5 روز کاریهزینه: 5,000,000 تومان مراحل انجام ثبت اطلاعات اخذ پذیرش در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم زیر)2- هماهنگی کارشناس ...
مشاوره تلنی اپلای
عناوین مقاله: مشاوره تلفنی پذیرش تحصیلیهزینه: 400,000 تومان مشاوره تلفنی ویزا تحصیلی - توریستیهزینه: 900,000 تومان مشاوره تلفنی خدمات مهاجرتیهزینه: رایگان مراحل مشاوره تلفنی اپلای در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه به همراه پرداخت هزینه (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
ثبت نام کالج
عناوین مقاله: مراحل مشاوره ثبت نام کالج در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم ثبت نام اولیه در زیر)۲- بررسی شرایط شما توسط کارشناس بر اساس فرم درخواست اولیه۳- هماهنگی کارشناس با کاربر و دریافت اطلاعات و مشاوره ...
مشاوره اخذ پذیرش
عناوین مقاله: مراحل انجام مشاوره اخذ پذیرش تحصیلی ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم مشاوره اولیه در آخر همین صفحه)۲-بررسی شرایط شما توسط کارشناس بر اساس فرم درخواست اولیه۳- هماهنگی کارشناس با کاربر و دریافت اطلاعات و مشاوره اولیه ...
1 2 3 4
توسط
تومان