لیست موسسات مورد تایید وزارت علوم برای اعزام دانشجو

در این بخش لیستی کامل شامل  ۱۵۲ موسسه از موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم ایران قرار گرفته است. این لیست طبق آخرین اطلاعیه وزارت علوم مبنی بر موسسات اعزام دانشجو که مورد تایید این نهاد هستند, می باشد. مبنی بر گفته وزارت علوم این لیست در تاریخ مهرماه سال ۱۳۹۵ بروزرسانی شده است.

در این لیست تنها موسسات اعزام دانشجو یی که مجوز آنها تمدید شده است, قرار گرفته و از قید کردن نام و شماره موسساتی که مجوز آنها تمدید نشده و یا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده, پرهیز شده است.

دانلود فایل (همیارپروژه)

موسسات اعزام دانشجو

ردیفنام موسسهحوزه فعالیتشماره تماس
۱آبتین سفیران پارسامریکا – هلند

۰۲۱ ۲۲۷۷۹۰۲۵

۲آتیه آفرینان دانشیارقبرس شمالی – اسلواکی

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳آتی نگر کارونانگلستان – چین -ایتالیا

۰۶۱ ۳۲۲۱۴۱۰۴

۴آتیه داران علم و فرهنگترکیه – جمهوری آذربایجان

۰۲۱ ۶۶۴۲۸۱۱۳

۵آرتا دانش بین المللیفرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۱۵۳۰۳

۶آرتا علم سهندانگلستان- ترکیه -قبرس

۰۳۱ ۳۶۶۲۷۶۸۵

۷آرتا علم چیستااسکاتلند-اسلونی

۰۲۱ ۲۲۶۷۹۷۹۳

۸آرکا دانش پارسیاناسپانیا

۰۲۱ ۲۶۷۶۱۳۳۹

۹آرمان بارز ساعیاسکاتلند و کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۱۶۲۴۴

۱۰آرمان پارسیان زمردسوئیس -آلمان

۰۲۱ ۲۲۸۹۲۰۹۷

۱۱آرمان پرشین خاورمیانهمالزی-انگلستان

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۱۲آرمان معمار پایتختقبرس شمالی –کانادا

۰۲۱ ۲۶۴۲۰۷۶۰

۱۳آرین سیستم ماناولز – روسیه

۰۲۱ ۸۸۷۲۷۹۳۶

۱۴آزما ارتباط قرنروسیه – بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۴۳۴۷۹

۱۵آموزشی دکتر هنریاسترالیا– کویت -امارات

۰۲۱ ۲۲۴۰۰۱۱۳

۱۶آموزشی سفیر اندیشهکانادا- اسکاتلند

۰۲۱ ۲۲۳۷۴۴۱۲

۱۷آموزشی کاوشگران علمکانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۵۰۰۳۰۹

۱۸آمایش دانش پارسکانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۱۹آوا مهد تدبیرترکیه و قبرس

۰۲۱ ۶۶۵۷۳۹۵۹

۲۰آئین گستران سبزنیوزیلند – ژاپن- استرالیا

۰۵۱۳۸۴۰۲۴۰۵

۲۱ارغوان گستر پژوهشگران دانش آسیاترکیه – قبرس

۰۴۱۳۳۳۷۹۸۵۶

۲۲اریکه دانش پژوهانآلمان- ترکیه- قبرس

۰۴۱۳۳۷۲۰۷۳

۲۳اطلاعاتریش -آلمان

۰۲۱ ۸۸۴۲۸۵۷۷

۲۴مدتاسترالیا

۰۲۱ ۴۲۹۲۰

۲۵فرزانگان خوارزمیایتالیا-مالزی

۰۲۱ ۶۶۵۹۷۰۷۱

۲۶افق علم خاورمیانهانگلستان -کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۹۶۲۴۰

۲۷امید اعزامنروژ – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۲۸امید راه آیندهآمریکا- کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۲۸

۲۹امین پرداز پارسآمریکا – کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۹۳۳

۳۰امین دانشجو پاسارگاداتریش – رومانی

۰۲۱ ۲۲۱۴۰۹۳۵

۳۱اندیشه افرینان بامدادخردقبرس – هلند

۰۲۱ ۸۸۹۷۷۴۵۱

۳۲اندیشه یاران جوانروسیه – بلاروس

۰۲۱ ۲۲۲۵۲۵۵۴

۳۳ایده پردازان فکر و اندیشهفرانسه – کانادا

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۳۵۶

۳۴ایلیاد بین الملل مشاوراسترالیا– نیوزیلند- برزیل

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۳۵باران اندیشه ساعیآلمان- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳۶بنیاد بین المللی مطالعات چینچین

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۶۰۱

۳۷بنیاد جهانی پژوهاروسیه – چین

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۷

۳۸بنیاد گسترش دانشپذیرآلمان- اتریش

۰۲۱ ۸۸۲۸۸۲۰۰

۳۹بین المللی رهنمود علمایرلند -انگلستان

۰۲۱ ۸۸۰۶۳۴۲۳

۴۰بین المللی طبا علمجمهوری آذربایجان- ترکیه

۰۴۱۳۳۳۳۶۰۰۸

۴۱پارس افشینلهستان- سوئد

۰۲۱ ۸۸۵۷۷۶۸۶

۴۲پارسه بین الملل آتیه ویژنآمریکا– کانادا

۰۲۱ ۴۴۴۱۴۶۷۰

۴۳پردیسان قطعهایرلند شمالی – فیلیپین

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۴۴پرسا گستر ویستاتایلند– اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۴۵پرشین پادنا آرادمالزی- هند

۰۲۱ ۸۸۲۸۹۸۸۵

۴۶پژواک پیروان پور سیناآلمان – اتریش

۰۲۱ ۲۲۶۱۴۸۵۷

۴۷پژوهشی وآموزشی خلاق خراسانمالزی – ترکیه

۰۵۱۳۸۴۳۷۱۷۷

۴۸پژوهندگان عصر برنا زمردمالزی – اتریش

۰۲۱ ۲۲۸۴۶۸۶۵

۴۹پویندگان دانش ملل پارسهاسترالیا-اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۳۷۹۶۴۰

۵۰پویندگان علم صارمانگلستان– آمریکا

۰۲۱ ۸۸۹۲۸۶۰۰

۵۱پیام آوران علم وفرهنگ زمردروسیه
۵۲پیام آور علم و فکراتریش- مالزی

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۱

۵۳پیک دانش جام جمقبرس – اتریش

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۴۶۲

۵۴پیام آور علم و نصیرآلمان – انگلستان

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۳

۵۵پیشرو پژوهان امروزانگلستان- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۸۱۱۲۹۶

۵۶تعالی اندیش راه دانشایرلند شمالی – فنلاند – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۷۹۴۸۰

۵۷تعالی دانشبلاروس -چک – ولز

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۵۸تکیه گاه دانشایتالیا- روسیه

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۰۹۳

۵۹تندیس بین الملل دانشانگلستان –استرالیا – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۵۲۰۸۰

۶۰توسعه علمی رویای پارسیانچین – آلمان- فرانسه

۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳

۶۱توسعه علوم دانشسارانگلستان – ایرلند شمالی – ترکیه

۰۲۱ ۸۸۱۰۴۷۷۶

۶۲توسعه علوم و اعزام مدبرانگلستان –استرالیا –مالزی

۰۵۱۱ ۷۶۷۳۲۳۲

۶۳حامیان دانشیارآمریکا -اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۹۴۵۶

۶۴خاور میلاداتریش – اکراین-آلمان

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۵

۶۵نماروسیه – بلاروس- مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۳۸۹۲۴

۶۶دانش آفرینان رستاکترکیه-قبرس

۰۹۱۲۵۱۶۷۱۰۹

۶۷دانش پژوهان اورانوسآمریکا – اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۵۰۲۷

۶۸دانش پژوهان دیلمانفنلاند- سوئد- ترکیه

۰۱۳۱ ۳۲۴۵۴۸۵

۶۹دانش پژوهان طاهاقبرس- فیلیپین

۰۲۱ ۴۴۸۲۵۱۹۲

۷۰دانش پژوهان متینمالزی

۰۲۱ ۸۸۶۷۸۵۷۳

۷۲دانش پژوهان مهاجر ایرانشهرنیوزیلند – کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۰۷۲۸۰

۷۳دانش پویان آریامجارستان – ایرلند شمالی

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۷۵۹

۷۴دانش گستر آدینهاسپانیا- ترکیه –ایتالیا

۰۸۳۳ ۸۳۵۷۶۴۹

۷۵دانش گستر کوه نوراسپانیا – پرتغال

۰۲۱ ۴۴۲۷۲۴۵۰

۷۶دانشپذیران اسپید آرویناتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۷۷درس خانه استادان تبریزترکیه – قبرس

۰۴۱۱ ۳۳۲۳۶۲۲

۷۸درس خانه تابناک ایرانیانترکیه

۰۴۴ ۳۳۴۳۱۲۱۳

۷۹دروازه طلایی تحصیلهند

۰۲۱ ۸۸۵۲۵۳۵۱

۸۰دنیای دانش بهنامروسیه –بلاروس – بلژیک

۰۲۱ ۶۶۵۷۱۰۲۵

۸۱راه دانشجویان نوین آسیامجارستان – اکراین

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۸۲راه فرزانگان وطنقبرس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۳۶۹۵۰۰

۸۳راهیان آئین دانشترکیه و کانادا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۴راهیان بین المللی جنوبمجارستان – هندوستان – بلاروس

۰۷۱۳۲۳۰۲۶۹۵

۸۵راهیان دانش تدبیرقبرس – سوئد

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۸۶راهیان آبی دانشاسترالیا – نیوزیلند- آمریکا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۷روساناروسیه- بلاروس

۰۲۱ ۶۶۹۰۰۶۴۱

۸۸ره پیمایان علم و اندیشهسوئد و آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۸۹ره جویان دانش جهاناتریش و سوئد

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۹۰ره یاران دانشمالزی-مجارستان

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۹۱رهپویان اوج دانشاسترالیا – ایتالیا

۰۲۱ ۶۶۴۰۵۵۳۸

۹۲رهپویان دانش زاگرسسوریه  – هندوستان – تاجیکستان

۰۶۶۱۳۲۰۴۰۰۰

۹۳رهروان سپهر دانائیسوئیس- آمریکا

۰۲۱ ۲۶۴۰۹۷۹۲

۹۴رهروان علم و پژوهشبلاروس- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۵۵۵۳۸۷

۹۵رهسپار دهکده دانشآلمان– سوئد

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۹۶رهنمای آتیه مازندقبرس– مالزی – رومانی

۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰

۹۷رؤیای دانشهلند –نروژ- آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۴۴۰۳۰۴۱۰

۹۸ساختار پژوهش امیدآلمان- استرالیا – لبنان

۰۷۱۳۶۲۹۲۳۱۰

۹۹سازندگان آینده دانش ایرانیاناتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۰ساعی دانش آریاکانادا- استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۵۵۴۵۴۲

۱۰۱سامانه ساز نام آوران دانشاسترالیا – کره جنوبی-ترکیه

۰۳۱ ۳۶۶۱۲۴۱۰

۱۰۲سپنتا ستاره اندیشهاتریش – فنلاند

۰۲۱ ۲۲۶۵۴۶۵۰

۱۰۳سپید ستاره فدککره جنوبی –چین

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۴ستاره دانش ایرانیانفرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۶۱۵۱۷

۱۰۵سروش دانش پرشینآلمان – کانادا

۰۲۱ ۲۲۷۵۳۱۸۱

۱۰۶سفیر صلح و فناوریآلمان و فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۱۰۷سفیران آتیه نگر شمالترکیه- سوئد

۰۲۱ ۴۴۲۹۹۶۳۴

۱۰۸سفیران دانش پاسارگاداتریش –فرانسه

۰۲۱ ۲۲۰۷۶۱۰۸

۱۰۹سیر بهار دانشهندوستان-اتریش

۰۲۱ ۸۸۷۸۶۷۵۵

۱۱۰سیر دانش صدفاکراین – مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۸۱۰۶۰

۱۱۱شبکه دانش تبریزترکیه – جمهوری آذربایجان –قبرس

۰۴۱۱ ۳۲۹۲۰۷۰

۱۱۲شبکه دانش فرا اطلاعترکیه – پاکستان

۰۲۱ ۶۶۹۰۷۸۱۵

۱۱۳شکوفا گر دانش عرشیاهند و ترکیه

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۶۰

۱۱۴شمیم دانش آفرینان پارسآلمان – هند – قبرس

۰۷۱۱ ۶۲۷۱۳۷۶

۱۱۵رهجویان عصر دانشهند و فرانسه

۰۲۱ ۸۸۱۹۸۰۱۴

۱۱۶طلوع فرهیختگان ایرانیانفرانسه – کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۰۲۱۶۹

۱۱۷علم آموزان آلامتوهندوستان- استرالیا – مالزی

۰۸۴۲ ۶۲۲۲۲۴۷

۱۱۸علم گستر کاوهانگلستان– آلمان – قبرس

۰۲۱ ۲۶۲۰۰۷۸۳

۱۱۹علم گستران آرانترکیه – کانادا – ایتالیا- مالت

۰۴۴ ۳۳۴۸۳۸۱۶

۱۲۰فراز دانش کیانمالزی – چین

۰۷۱ ۲۳۰۲۰۳۳

۱۲۱علم و هنر میثاقاسلواکی – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۲۲فراز دانش پیماناسترالیا- کانادا

۰۳۴ ۳۲۲۲۱۰۱۲

۱۲۳فرجاد دانشجویانمجارستان – آلمان- بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۵۲۵۱۷

۱۲۴فردوسی فرا دانشترکیه

۰۲۴۱ ۳۳۵۴۱۳۹۶

۱۲۵ایرسافامآلمان-انگلیس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۴۶۷۱۰

۱۲۶فرهنگی و هنری ایران و استرالیااسترالیا

۰۲۱۶۶۹۰۲۵۰۰

۱۲۷نیلوفرآبی لوتوسایتالیا- آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۵۳۸۸۱

۱۲۸فهیم پژوهش مریمونزوئلا– پاکستان- ترکیه

۰۲۶۳۲۲۵۴۲۲۳

۱۲۹کاروان علم دانشچک – اکراین

۰۲۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴

۱۳۰کاریار اعزاماسترالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۸

۱۳۱کامیاران سپهر دانشهند، مجارستان و چین

۰۷۱ ۳۶۲۸۴۷۸۷

۱۳۲کریمان دانشگر پارسیاسترالیا – انگلستان – مالزی

۰۳۴۱ ۲۴۷۳۰۲۴

۱۳۳کندودانش آوران سامکانادا- استرالیا – نیوزلند

۰۱۱۳۵۳۶۵۳۵۵

۱۳۴کوچ گستر اندیشهاتریش – فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۹۸۸۹۴

۱۳۵کوثر فردای سپاهانسوئیس –انگلستان – فرانسه

۰۳۱۱۲۳۶۱۲۷۳

۱۳۶گذرگاه علم واندیشههندوستان– آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۲۷۵۹۷

۱۳۷پردیس آریاناچین و امریکا

۰۲۱ ۲۲۵۵۲۶۳۱

۱۳۸گوهر اندیشان قلمترکیه – مالزی – کانادا

۰۴۱۳۳۳۰۷۴۳۶

۱۳۹مدرسان نوین تهرانمالزی – چین

۰۲۱ ۲۲۷۰۲۴۷۲

۱۴۰مدیریت مشاوره آریااسترالیا- نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۲۴۰۴۴۵

۱۴۱کسریکانادا- آمریکا

۰۲۱ ۲۲۰۲۲۸۲۲

۱۴۲مشاوران برتر نامی آپادانااسترالیا-آلمان

۰۵۱۳۸۴۶۰۲۳۱

۱۴۳ویستا توسعه امیرکبیراسکاتلند – اسلوونی

۰۲۱ ۸۸۷۸۰۱۵۴

۱۴۴مشاورین تحصیلی فرناسایرلند شمالی – کانادا

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۵۵۵

۱۴۵مشاورین یاران کاوشگراسترالیا –نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۱۸

۱۴۶مدیریت کیان اندیشهمجارستان – ترکیه- قبرس

۰۲۱ ۲۲۲۵۶۵۰۸

۱۴۷نادین کاوش کوشیاراتریش – ایتالیا – بلاروس۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۴
۱۴۸نگین مهاجر آسیاانگلستان–اتریش- مالزی

۰۷۱۳ ۶۳۶۴۱۵۶

۱۴۹نهضت پیشگام پاسارگاردمالزی -کره جنوبی

۰۲۱ ۶۶۹۴۱۶۴۷

۱۵۰وزین دانش سپاهانمالزی- اسپانیا – آلمان

۰۳۱۳ ۲۲۲۸۹۱۸

۱۵۱همای دانش ایرانیاناسپانیا– قبرس

۰۲۱ ۴۴۰۷۹۹۳۴

۱۵۲یگانه سفیران دانشایتالیا و آلمان

۰۲۱ ۲۲۶۶۵۰۷۰

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *