نگارش ایمیل
کلمات پرکاربرد در نامه های اداری | اصول نوشتن نامه اداری
عناوین مقاله: کلمات پرکاربرد در نامه های اداریگروه تحقیق و توسعهکلمات پرکاربرد در نامه های اداری | اصول نوشتن نامه اداری | در برخورد با موضوع اصول نامه نگاری تجاری گریزی نیست از یک تقسیم بندی در همین ابتدای ماجرا! ...
ایمیل ریمایندر
چطوری به استاد ریمایند بزنیم زمانی که با استادی مکاتبه می کنید ممکن است در جواب ایمیلتان پاسخی دریافت نکنید در این مواقع باید ریمایندر بزنید یا همان نامه ی یادآوری برای استاد ارسال کنید. بعضاً لازم است یادآوری کنید ...
توسط
تومان