فرم ارزیابی وضعیت پرونده تحصیلی + مشاوره رایگان

خدمات آزمون زبان
تغییر زمان و مرکز آزمون تافل
عناوین مقاله: روش های تغییر زمان و مکان آزمون TOEFL شما می توانید به یکی از روش های زیر تغییر زمان و مکان آزمون تافل از این آزمون را انجام دهید.در روش نخست با استفاده از خدمات ارزی مجموعه همیارپروژه ...
ثبت نام آزمون تافل
عناوین مقاله: مراحل انجام ثبت نام آزمون تافل توسط همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن با دقت فرم آخر صفحه)۲- هماهنگی کارشناس با کاربر۳- برآورد پرداخت ریالی و صدور فاکتور۴- پرداخت ریالی فاکتور۵- پرداخت و تکمیل ثبت نام آزمون ...
ثبت نام آزمون GRE Subject
عناوین مقاله: مراحل انجام ثبت نام آزمون GRE Subject در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن با دقت فرم آخر صفحه)۲- هماهنگی کارشناس با کاربر۳- برآورد پرداخت ریالی و صدور فاکتور۴- پرداخت ریالی فاکتور۵- پرداخت و تکمیل ثبت نام ...
ثبت نام آزمون دولینگو
عناوین مقاله: مراحل انجام ثبت نام آزمون دولینگو توسط همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن با دقت فرم آخر صفحه)۲- هماهنگی کارشناس با کاربر۳- برآورد پرداخت ریالی و صدور فاکتور۴- پرداخت ریالی فاکتور۵- پرداخت و تکمیل ثبت نام آزمون ...
ثبت نام آزمون GRE General
عناوین مقاله: مراحل انجام ثبت نام آزمون GRE General توسط همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه (پر کردن با دقت فرم آخر صفحه)۲- هماهنگی کارشناس با کاربر۳- برآورد پرداخت ریالی و صدور فاکتور۴- پرداخت ریالی فاکتور۵- پرداخت و تکمیل ثبت نام ...
توسط
تومان