مالزی
بورسیه علوم پزشکی دانشگاه موناش شعبه مالزی در رشته های دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی جفری چاه بورسیه تحصیلی شایستگی برای دانشجویان بین المللی ارایه می کند. این بورسیه در مقطع ارشد در دانشگاه موناش شعبه مالزی ارائه می شود. ...
توسط
تومان