دانلود پروژه سیستم حسابداری سازمان بازیافت شهرداری مشهد

قیمت محصول

تومان5.000

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه سیستم حسابداری سازمان بازیافت شهرداری مشهد

سیستم حسابداری سازمان بازیافت شهرداری مشهد

تعریف : سیستمی که اطلاعات مالی موجود یک مؤسسه را گرد آوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیمم گیری های مختلف فراهم سازد سیستم حساب داری نامیده میشود.

عملکرد های حسابداری

۱ ـ عملکرد اطلاعاتی : مهمترین وظیفه در حساب داری است که بر حسب آن رویداد های حسابداری مثل طبقه بندی ثبت گزارش انجام می گیرد و باعث تصمیم گیری آگاهانه مدیران و صاحبان سرمایه میگردد

۲ ـ عملکرد کنترلی : وطیفه این عمکرد بر وطیفه اطلاعاتی متکی است و کار کنترل را انجام میدهد

۳ ـ عملکرد خدماتی: تنظیم روابط یک مؤسسه با دیگران دادن اطلاعات صحییح به آنان ایفای تعهدات در سر رسید و وصول بموقع مطالبات عملکرد خدما تی یک موسسه را تشکیل میدهد

عوامل حساب داری

۱ ـ کارکنان : یک سیستم حسابداری زمانی کارآمد است که از مجریان متحصص با تجربه و داری مهارت کافی برخورداد باشد

۲ ـ فرمها (اسناد و مدارک اولیه) : در عرف جاری فرم به هر ورقه چاپی گفته میشود که در آن جا و ترتیب لازم برای درج اطلاعات بخصوصی پیش بینی شده است مثل صورتحساب ها ی فروش یا فاکتور’دفاتر حساب داری ’رسید دریافت وجه

۳ ـ روشها : مثل گرد آوری اطلات ’ثبت اطلات ’ حفظ و نگهداری اسناد ’تهیه گزارشات مالی

۴ ـ وسایل و تجهیزات : مثل قلم و مداد ’ماشین تحریر ’ پوشه ’کلاسور ’کارتس ’ فایل و کابینت ’ ماشین حساب و صتدوق ’ رایانه

طرز کار سیستم حساب داری

شامل : ورود اطلاعات ـ پردازش اطلاعات ـ خروج (گزارشات) ـ استفاده کنندگان

پردازش اطلاعات

۱ ـ ورود اطلاعات : اطلاعات مربوط معاملات ’عملیات مالی و رویداد های دارای اثر را ورودی یا داد ه ها نامیده میشود

الف ـ معاملات : خرید و فروش ’دریافت و پرداخت وسیله اسناد و مدارک را معاملات گویند

اسناد و مدارک اولیه : که به آن اسناد و مدارک مثبته نیز میگویند وسیله است که با آنها اسناد و مدارک وقوع معاملات اثبات میشود

ب ـ عملیات : شامل تولید کالا ’نقل و انتقال اجناس ’سرمایه گذاری ’برداشت و تقسیم سود

ج ـ رویداد های داری اثر مالی : فرسودگی اموال ’فاسد و نایاب شدن کالا و فرآورده ها ’ورشکستی شحص اشخاص بدهکار از جمله رویدادهایی هستند که بر مؤسسه تاثیر میگذارند

۲ ـ پردازش اطلاعات : اقدامات پیاپی و منظمی که اطلا عات موجود را به اطلاعات مطلوب تبدیل میکند پردازش گفته میشود مثل جمع آوری اسناد و مدارک مالی ’تجزیه و تحلیل ’ثبت ’طبقه بندی ’تجمع ئ تلخیص ’گزارشهای مالی

اصول پذیرفته شده حسابداری : قواعد خاص حاکم بر پردازش اطلاات حسابداری را در مجموع اصول پذیرفته شده گویند

روش های پردازش مالی

۱ ـ سیستم پردازش دستی : سیستمی که در آن اطلاعات مالی بوسیله دست تحریر و پردازش میشود و گزارشهای مالی فراهم میاید دو نوع است

الف ـ سیستم های دستی ساده : انواع دفاتر و فرمها محدود ’تعداد کارکنان کم ’شمار صورتهای مالی محمود است بیشتر در مؤسسات کوچک کاربرد دارد

ب ـ سیستم های دستی پیشرفته : کارکنان زیادتر ’دفاتر و گزارشات متنوع تر ’استفاده از وسایل مکانیکی و الکترنیکی بیشتر و در موسسات بزرگتر کاربرد دارد

۲ ـ سیستم پردازش کامپیوتری : سیستمی است که در آن پردازش اطلاعات وسیله کامپیوتر و دستگاهای جانبی آن انجام میگیرد و گزارشهای مالی مورد نظر فراهم میشود

مزابای سیستم پردازس کامپیوتری : کارکنان کمتر ’سرعت بخشیدن پردازش و تهیه گزارشها ’فضای کوچکتر ’صحت و دقت بیشتر

محزن اطلاعات : در روش دستی اطلاعات در دفاتر و اسناد حساب داری و در روش کامپیوتری در بانکها و پایگاهای اطلاعاتی ذخیره میشود تا همیشه در دسترس باشد

۳ ـ خروج : خروجی سیستم گزارشهای حساب داری است که دو نوع است

الف : گزارشهای درون سازمانی : گزارشهای که مدیران یک سازمان را قادر میسازد که عمکرد گذشته را ارزیابی ’عملیات جاری را هدایت ’و آینده را برنامه ریزی نماید ’مثل گزارشهای فروش روزانه یا هفتگی ’صورت ریز موجودی ها ’مطالبات از مشتریان ’صورت ریز بدهی ها ’لیست حقوق

ویژه گی های درون سازمانی

۱ ـ بطور مستمر : به شکل تفضیلی و در فواصل زمانی کوتا و گاه روزانه تهیه میشود

۲ ـ در داخل مؤسسه جریان می یابد : بغیر از موارد خاص و معین ’ در اختیار اشخاص خارج از سازمان قرار نمیگیرد

ب : گزارشهای برون سازمانی :‌ آن دسته از گزارش های هستند که در پایان سال و یا زمانی مشخص در دسترس اشحاص ذیعلاقه به مؤسسه قرار میگیرد تا آگاهانه تصمیم بگیرند دونوع هستند

۱ ـ صورتهای مالی: صورتهایی که بر اساس اطلاعات دفاتر حسابداری تهیه میشود و نتایج عملیات را در یک دوره زمانی نشان میدهد معمولا سالانه تهیه میگردد و در اختیار اشخاص ذیحق قرار میگیرد مثل صورت سود و زیان ’ ترازنامه ’صورت جریان وجوه نقدی

۲ ـ گزارش های مالی خاص : : صورتهایی که بر اساس اطلاعات دفاترحسابداری تهیه میشود بنا بر الزام قانونی در اختیار مراجع معینی قرار میگیرد مثل اظهار نامه مالیاتی ’گزارش تحصیل وام و تسهیلات به بانکها

۴ ـ استفاده کنندگان :

افراد و مراجعی که حق دراند از سیستم حساب داری یک مؤسسه اطلاعاتی را دریافت کنند استفاده کننده گان از اطلاعات مالی تامیده میشوند

تعداد و نوع استفاده کننده گان : بستگی به شکل حقوقی و دامنه فاعالیت آنها دارد استفاده کنندگان اطلاعات مالی دو گروهند

۱ ـ درون سازمانی : مثل اداره کننده گان مؤسسه شامل هیئت مدیره و مدیرعامل’مدیر اجرایی و سرپرستان عملیات’که برای برنامه ریزی ’تهیه بودجه’هدایت عملیات ’کنترل فعالیت ها و برنامه عادی و روز مره از اطلاعات استفاده میکنند

۲ ـ بیرون سازمانی : اشخاص و مراجع ذیحق و ذینفع و ذیعلاقه ای که حق استفاده از اطلاعات حساب داری را دارند و بر مبنای آن با آن مؤسسه داد ستد و یا قضاوت و تصمیم گیری میکنندرا گویند

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۵ وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت.

رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه شده است به عنوان مدیریت مواد زائد جامد تقسیم بندی به ۶ گروه شده و شکل داده و این مدیریت در ۳ معقوله تولید، جمع آوری و حمل و دفن این گونه مواد مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس همین تعریفی که از اهداف سازمان بازیافت شده به خاطر شکل گیری و به خطار شکل گیری سازمان ۶ تا مدیریت جدا در سازمان قرار دارد که در حال حاضر مدیریت خاک و ستاد نخاله های ساختمانی، مدیریت امور زباله های بیمارستانی، صنعتی، خانگی، مدیریت امور دفع فاضلابها و زباله های بیمارستانی و صنعتی و مدیریت کارخانه کمپوست و مدیریت تحقیق و پژوهش در کل سازمان شکل گرفت. هدفی که در گروه مدیریت شکل گرفته بر اساس برنامه ریزی به سه معقوله تولید، جمع آوری و حمل و دفع مواد زائدی است که به آن اشاره شده است کل مجموعه پرسنلی سازمان حدوداً ۹۷ نفر است.

اولین سالی که بودجه سازمان تعیین شد مربوط به سال ۷۶ بوده که برابر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، و در سال ۸۰ بودجه ای که برای سازمان در نظر گرفته شده ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. پرسنل سازمان که قبلاً اشاره شد حدوداً ۹۷ نفر هستند که حدوداً ۲۸ نفر از پرسنل دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که در قسمت های مختلف مشغول به کار هستند. تمام سعی و تلاش در داخل این مجموعه این است که با ارتباطات و همکاری فی مابین سازمانهای شهری من جمله محیط زیست، مرکز بهداشت، فرمانداری و دیگر ارگانهایی که مرتبط با کار سازمان هستند بتوانیم سیاست های کلی و برنامه ها را تدوین کنیم.

۱) کارخانه کود آلی (کمپوست)

بیش از ۶۳ درصد از زباله های خانگی شهر مشهد از مواد آلی قابل تبدیل به کود آلی یعنی کمپوست تشکیل شده است. احداث یک کارخانه تفکیک زباله به کود آلی که سالیان قبل در شهر مشهد مد نظر قرار گرفت. بدین منظور پس از انجام مطالعات و بررسی های زیر بنائی و تحقیق بر روی روشهای مختلف پروسه مناسب ترین روش برای تبدیل زباله شهر مشهد انتخاب گردید کارخانه کود آلی در این شهر احداث شد برای تهیه کود پس از ورود ماشین های حمل زباله به کارخانه ابتدا عمل توزین صورت می گیرد.

در تبدیل زباله های خانگی به کود آلی کمپوست که گونه ای از کودهای آلی می باشد با سرمایه گذاری حدوداً ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال در مرداد ماه ۱۳۷۵ تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت ظرفیت پذیرش کارخانه ۲۵۰ تن زباله در روز می باشد. که هر روزه این زباله ها در سالن پذیرش و آماده سازی مواد تخلیه شده توسط یک دستگاه لودر خط ورودی کارخانه تغذیه می گردد.

مواد توسط نوارهای نقاله به داخل یک دستگاه سرند دوار هدایت شده و مواد درشت از مواد ریز جدا می شود و همچنین در این سالن مواد قابل بازیافت دیگری نظیر پلاستیک و فلز از یکدیگر جدا شده و جهت بازیافت به کارگاههای مربوطه هدایت می گردد و سایر ضایعات بارگیری و از مجموعه خارج می شود.

زیر گذر سرند که اکثر مواد آلی می باشد از طریق نوارهای نقاله به بخش تخمیر و تجزیه مواد هدایت می گردد. در سالن مواد به ارتفاع ۲ متر روی هم انباشته شده و در دوره های خاص با هم زنی و هوادهی به موقع توسط دستگاه استوکر که جزء مواد آلی در یک دوره ۲۲ روزه کامل شده و سپس مواد به خارج از سالن هدایت می گردد در این مدت بر اثر فعالیت میکروارگانیزمها درجه حرارت توده های زباله تا ۶۵ درجه افزایش پیدا می کند.

مواد پس از  تخمیر به مدت ۵۵ روز جهت تثبیت در محوطه انبار شده و سرانجام جهت تصفیه نهایی و دانه بندی وارد سالن های نهایی شده و کود درجه یک با دانه بندی ۴ میلیمتر تولید می گردد و همه روزه دمای توده ها توسط آزمایشگاه کارخانه دقیقاً اندازه گیری و با ثبت مقادیر و رسم منحنی تغییرات دما برنامه ریزی لازم جهت هوادهی توده ها و کنترل پروسه صورت می گیرد همچنین آزمایشگاه کارخانه وظیفه کنترل کیفیت محصول را به عهده داشته و با نمونه گیری مداوم از محصول و انجام آزمایش های مختلف میزان عناصر تشکیل دهنده کود را دقیقاً مشخص می نماید.

کمپوست تولیدی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب بسیار زیادی بوده و در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی و باغی و بهبود کیفیت خاک های کشاورزی نقش موثری ایفا می نماید. همزمان با تولید کود در کارخانه کمپوست طرحهای تحقیقاتی ویژه ای نیز در زمینه کاربرد و میزان مصرف این کود در گونه های مختلف گیاهی و اثرات استفاده از آن در افزایش عملکرد و کیفیت محصول توسط دانشگاه فردوسی مشهد در حال انجام می باشد به منظور توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت پذیرش تا سقف ۵۰۰ تن زباله در روز عملیات طراحی ساخت و نصب دستگاههای جدید در سالن های پذیرش و تخمیر مواد در حال اجرا می باشد.

فهرست

چکیده

تاریخچه

کارخانه کود عالی

ستاد اجرای   طرح تفکیک

ستاد خاک و نخاله

امور دفن ضایعات جامد

امور دفن ضائدات مراکز درمانی و بیمارستانها

مجتمع صنفی بازیافت

واحد برنامه ریزی پژوهش و آموزش

واحد اداری و مالی

اهداف سازمان

وظایف سازمان

نوع سازمان

سرمایه و منابع درآمد سازمان

ارکان سازمان

وظایف و اختیارات سازمان

پیشنهاد انحلال سرمایه به وزارت کشور

هیأت مدیره

طرز کار تشکیل جلسات هیأت مدیره

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

مدیر عامل

وظیفه مدیر عامل

حسابرس ( بازرس )

وظایف حسابرس

مقررات مختلف

چازت سامزانی

شماره پلاک اموال

سیستم حقوق و دستمزد

کنترل ورود و خروچ

نحوه ی محاسبه اضافه کاری

درآمد ها

درآمدهای جزئی سازمان

هزینه ها

سیستم حسابداری

عناوین حسابهای کل

گروه حساب

حسابهای کل

حسابهای معین

حسابهای تفضیلی

کدینگ ثابت

کدینگ چرخشی

کدگذاری و ریاضی

لیست اسناد ثبت شده

بازبینی اسناد حسابداری

چاپ اسناد حسابداری

گزارشات

گزارشات دفتر معین

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته

صورت سود و زیان جامع

عملیات بستن حسابها

سیستم خرید

برگ مأموریت اداری

منابع

ضمائمنمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه سیستم حسابداری سازمان بازیافت شهرداری مشهد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت محصول

تومان5.000