[yith_wcwl_add_to_wishlist]

رابطه بین اضطراب با پیشرفت تحصیلی

دسته: ,
قیمت محصول

40,000 تومان

جزئیات بیشتر

قوانین استفاده

توضیحات مختصر محصول
رابطه بین اضطراب با پیشرفت تحصیلی

رشته مربوطه: علوم تربیتی

عنوان:  بررسی رابطه بین اضطراب با پیشرفت تحصیلی دانشجویان شهرستان بابل

:Title
The relationship between anxiety and academic achievement of students in Babol city

چکیده

اضطراب احساس نامطبوع است که اکثر روان شناسان آن را از واکنش ترس متمایز می کنند فرد مضطرب احساس دلشوره و نگرانی مبهمی دارد و احساس می کند که واقعه ی ناخوشایندی بزودی رخ خواهد داد اما علت و چگونگی رخداد آن را نمی داند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. این پژوهش تحقیق از نوع علمی و مقایسه ای بوده که در آن گروه نمونه به صورت تصادفی از بین دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شد. تعدادکل آزمونیها ۱۰۰ نفر بوده به دو گروه ۵۰ نفری دختر و پسر تقسیم و کلیه آن ها با آزمون اضطراب بک ارزشیابی شده اند. پس از اجرای تست بر روی گرون نمونه و محاسبه نمرات برای مقایسه دو گروه محاسبه آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است . این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و آزمون tr ضریب همبستگی برای معنی دار بودن ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم از آزمون استودیت برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل استفاده شده است پس از طی مراحل نتایج و تحلیل آماری نشان داده است که بین میزان اضطراب و پیشرفت تحصیل رابطه معناداری وجود دارد و بین میزان اضطراب دختران و پسران دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه

در چگونگی موفقیت تحصیلی کودکان عوامل بسیار زیادی دخالت دارند یک دسته از این عوامل را تحت عنوان عوامل عاطفی روانی میتوان نام برد. بیماریهای عاطفی از جمله اضطراب (۱) در نزد همه افراد و ترس اضطراب از امتحان در نزد دانش آموزان از موضوعاتی است که به دلیل وجود آن در جوامع شدیداً مورد توجه و مداقه قرار گرفته است و به ندرت میتوان باور کرد که کسی دچار اضطراب نشود زیرا زندگی در هر مرحله و دوره و مکان سرشار از انواع فراز و نشیب و مملو از تجربیات تلخ وشیرین و انتظارات مطلوب و دل واپسی های متعدد است که به هر کدام به دلیلی یا به طریقی می تواند اضطراب اور باشد (صالح زاده ،۱۳۸۶)

اضطراب یکی از حالتهای هیجانی با عاطفی است که با عناوین دلهره ، تشویق ، نگرانی و مانند آنها  از آن نام می برند.روانشناسان اضطراب و سایر حالات عاطفی را به دو نوع خفیف یا شدید یا طبیعی و بیمار گونه تقسیم میکنند. همچنین متخصصان معتقدند که حالت خفیف هر یک از هیجانهای انسان نه فقط الزاماً مخرب نیست بلکه وظیفه اصلی پرورشکاران آموختن واکنشهای هیجانی به یادگیرندگان است(فتحی ،۱۳۸۹)

اضطراب ، دل شوره ، تشویش و نگرانی ، بی قراری ، دل آشوبه ، نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی خواه یا نا خواه آن را چشیده است.میتوان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسانی در این کره زمین زیست بکند و مزه دل شوره و اضطراب را نچشیده باشد. انسانی که دچار اضطراب و نگرانی از موفقیت در آینده می گردد.

برای حفظ خود و حتی برای یافتن تعادل و بیرون آمدن از این حالت تعرض و حمله به حود می گیرد که باید به او امیدواری و اعتمادبه نفس داد تا او را از این حالت بیرون آورند وگرنه به سیم آخر زده تا ببیند چه خواهد. پیداست که بروز همین رفتارهاست که او را ناسازگار در هنجارها می سازد. بر این اساس ضروری است که ریشه ترس و اضطراب از او زده شود. به او اطمینان داده شود که خطری او را تهدید نمی کند.(براهنی ،۱۳۸۱).

محقق در این فصل کوشید ،تا کلیاتی از تحقیق را همچون اهمیت و ضرورت مساله بیان مساله ،هدف های کلی تحقیق ،فرضیه های تحقیق ،تعریف متغییرهای تحقیق ،تعریف اصطلاحات و …را روشن و آشکار سازد تا محققان و استفاده کنندگان دیگر بتوانند با مطالعه اجمالی این فصل از کل تحقیق و اهداف آن آشنا شدند (براهنی ،۱۳۸۱).

—————————–

فهرست مطالب

۱-۱-مقدمه 

۱-۲-بیان مسئله 

۱-۳-اهمیت ضرورت تحقیق  

۱-۴- اهداف پژوهش   

۱-۴-۱- هدف کلی  

۱-۴-۲-هدف جزیی  

۱-۵-سوال پژوهش   

۱-۶-فرضیه پژوهش   

۱-۷-متغیر های پژوهش   

۱-۷-۱-متغییر مستقل : اضطراب  

۱-۷-۲- متغییر وابسته :پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد.

۱-۸-تعریف متغییر ها

۱-۸-۱-تعریف مفهومی اضطراب  

۱-۸-۲-تعریف عملیاتی اضطراب  

۱-۸-۳-تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی  

۱-۸-۴-تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیل  

ادبیات تحقیق۲-۱-یشینه تاریخی اضطراب  

۲-۲-انواع اضطراب  

۲-۳-پیامدهای اضطراب 

۲-۴-اندازه گیری اضطراب  

۲-۵-علائم و اثرات بالینی اضطراب  

۲-۷-علل اضطراب  

۲-۸-رابطه اضطراب با ترس و نگرانی  

۲-۹-مکانیسم های دفاعی یا مکانیزم سازش 

۲-۹-۱-واپس زنی یا سرکوب کردن یا فعالیت از ظاهر شدن تمایلات  

۲-۹-۲-تعریف یا جابه جایی یا جانشینی 

۲-۹-۳-برون فکنی  

۲-۹-۴-جبران یا تلافی 

۲-۹-۵-خیالبافی  

۲-۹-۶-همانند سازی و همسانگری

۲-۹-۷-انکار یا انکار واقیعت

۲-۹-۸-بازگشت ،عقب نشینی

۲-۹-۹-دلیل تراشی

۲-۹-۱۰-کنش معکوس   

۲-۹-۱۱-تظاهر به بی میلی  

۲-۹-۱۲-درون فکنی  

۲-۹-۱۳-پرخاشگری – تهاجم  

۲-۱۰-نظریه های مربوط به اضطراب  

۲-۱۰-۱-نظریه های روان کاوی فروید 

۲-۱۰-۲-نظریه درمان مبنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای (برن)

۲-۱۰-۳-نظریه روان درمانی گشالت (پرز ) 

۲-۱۰-۴-نظریه روان شناسی فردی آدلر

۲-۱۱- مفهوم اضطراب به بیمار روانی (آلیس)

۲-۱۱-۱-نظریه رفتار درمانی  

۲-۱۲-طبقه بندی اختلال های اضطرابی  

۲-۱۲-۱-یک حمله وحشت زدگی 

۲-۱۲-۲-ملاک تشخیص حمله وحشت زدگی  

۲-۱۲-۳-گذر هراسی

۲-۱۲-۴-ملاک های تشخیص گذر هراسی  

۲-۱۲-۵-اختلال وحشت زدگی بدون گذر هراسی

ملاک تشخیص اختلال وحشت زدگی بدون گذر هراسی  

۲-۱۳-هراس شخص   

۲-۱۴-هراس اجتماعی

۲-۱۵-اختلال وسواس فکری – عملی

۲-۱۶-اختلال رفتار پس آسیبی  

۲-۱۷-اختلال فشار روانی حاد 

۲-۱۸-اختلال اضطراب فراگیر 

۲-۲۰-اختلال اضطراب ناشی از مواد جسمانی  

۲-۲۱-اختلال اضطراب ناشی از مواد 

۲-۲۲- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

۲-۲۲-۱-تحقیقات داخلی  

۲-۲۲-۲-تحقیقات خارجی  

۳-۱-مقدمه 

۳-۲-جامعه آماری  

۳-۳-نمونه تحقیق  

۳-۴-روش نمونه گیری  

۳-۵-ابزار پژوهش   

۳-۶- ابزار گردآوری داده ها

۳-۸-روش جمع آوری اطلاعات  

۳-۹-روش آماری  

۳-۹-۱- آمار توصیفی  

۳-۹-۱-آمار استنباطی  

۴-۱-مقدمه 

۴-۲-آمار توصیفی  

۴-۲-۱-پیشرفت تحصیلی  

۴-۲-۲- اضطراب  

۴-۳- سطوح اضطراب  

۴-۴-آمار استنباطی  

۵-۱- مقدمه 

۵-۲-بحث و نتیجه گیری  

۵-۳-محدودیت های تحقیق  

۵-۴- پیشنهادات  

فهرست منابع 

پیوست  

فهرست جداول

جدول ۲-۱- علایم جسمانی و روانی اضطراب  

جدول ۳-۱- مقیاس اندازه گیری  

جدول ۳-۲- نتایج همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و اضطراب  

جدول  ۴-۱ توزیع پاسخگویان برحسب پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بابل  

جدول ۴-۲- توزیع پاسخگویان برحسب اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بابل  

جدول ۴-۳- توزیع پاسخگویان برحسب سطوح اضطراب  

جدول ۴-۴- نتایج همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و اضطراب  

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ توزیع پاسخگویان برحسب  پیشرفت تحصیلی پاسخگویان 

نمودار ۴-۲ توزیع پاسخگویان برحسب  اضطراب پاسخگویان 

نمودار ۴-۳ توزیع پاسخگویان برحسب سطوح اضطراب  

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه بین اضطراب با پیشرفت تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

40,000 تومان