میزان آشنائی مدیران با ارتباطات یکپارچه بازاریابی

دسته: , , , , تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷تعداد بازدید: 37
قیمت محصول

2,000 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات مقاله:۴۲۹               فایل پروژه  Word

ارسالی:   ۱۰۲                  –    ویرایشگر: ۲۰۸

قوانین استفاده

توضیحات محصول
میزان آشنائی مدیران با ارتباطات یکپارچه بازاریابی

فهـرسـت

عنوان‌ صفحه
چکیده
مقدمه‌
فصل‌ اول‌: کلیات‌
۱-۱-‌ بیان مسئله‌ ‌ ۵
۲-۱ـ اهمیت تحقیق ۵
۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ‌ ۱
۴ـ۱ـ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ ۱۱
۵ـ۱ـ جامعه‌ آماری‌ ۱۱
۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌ ۱۵
۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌) ۱۶
۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۱۶
۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌ ۱۷
۱۰-۱-پیشینه تحقیق ۱۷

۱۱-۱- مبانی نظری ۱۸
۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای ۱۸
۲-۱۱-۱- نظریه استحکام ۱۸
۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی ۱۸
۴-۱۱-۱- نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی ۱۹
۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش ۱۹
۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی ۲۰
۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد ۲۰
۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای ۲۱
۹-۱۱-۱- نظریه های مخاطب شناسی ۲۲

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌ ۲۸
۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط ۲۸
۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات ۳۰
۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی ۳۱
۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی ۳۴
۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی ۳۴
۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی ۳۵ ۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها ۳۷
۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات ۳۸
۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش ۴۱
۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم ۴۳
۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی ۴۴
۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی ۴۴
۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی ۴۷
۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای ۴۷
بخش‌ دوم‌:
۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی ۴۸
۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی ۵۵
۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی ۵۷
۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید ۶۰
۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول ۶۰
۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش ۶۰
۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی ۶۱
۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی ۶۷
۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی ۶۸
۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی ۷۰
۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها ۷۱
۲-۵ـ۲ـ مبادله ۷۲
۳-۵ـ۲ـ بازار ۷۲
۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing 73
۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی ۷۳
۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی ۷۳
۳-۶ـ۲ـ بازاریابی ۷۴
۴-۶ـ۲ـ بازارسازی ۷۴
۵-۶ـ۲ـ بازارگردی ۷۵
۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی ۷۵
۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری ۷۹
۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی ۷۹
۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی ۷۹
۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی ۷۷
بخش‌ سوم:
۱ـ۳ـ بازاریابی نوین ۷۹
۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی ۸۴
۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی ۸۷
۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC 90
۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) 91
۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC 92
۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC 93
۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC 96
۹ ـ۳ـ اهداف IMC 98
۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC………………………………………………………………………………….. 99
۱۱ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC……………………………………………………………………………………. 100
۱۲ ـ۳ـ به سوی یکپارچگی………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام)……………………………………………………………… ۱۰۶
۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی…………………………………………………….. ۱۰۷
۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC…………………………………………………………………………..113
۱۶ ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC………………………………………………………………………….116
۱۷ ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ……………………………………………………………………………….۱۲۰
۱۸ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC……………………………………………………………………………………….123
۱۹ ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه اجرای IMC ………………………………………………………………127
۲۰ ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC…………………………………………………..131
بخش‌ چهارم‌:
۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC …………………………………………………………………………………..139
۱-۱ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط…………………………………………………………………………….۱۳۹
۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ……………………………………………۱۴۰
۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله )……………………………….. ۱۴۷
۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها ……………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۳ـ۴ـتبلیغات……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱
۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ………………………………………………………………………………….. ۱۷۲
۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات ۱۷۴
۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات ۱۷۵
۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات ۱۷۶
۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌ ۱۷۷
۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌ ۱۷۸
۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ ۱۷۹
۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها ۱۸۳
۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها ۱۸۸
۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید ۱۹۴
۴ـ۴ـ ترویج ۲۰۶
۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج ۲۰۹
۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۲
۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج ۲۱۲
۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج ۲۱۴
۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی ۲۲۱
۵ـ۴ـ پیشبرد فروش ۲۲۴
۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش ۲۲۵
۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی ۲۳۱
۷ـ۴ـ روابط عمومی بازاریابی ۲۳۵
۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی ۲۳۸
۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی .۲۳۹
۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی ۲۴۰
۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی ۲۴۱
۸ـ۴ـ حمایت مالی ۲۴۲

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌
۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷
۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ………………………………………………………………………. ۲۵۰
۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی…………………………………………………………………………. ۲۵۰
۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر …………………………………………………………………. ۲۷۷
۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ …………………………………………………………………………………….. ۲۷۷
۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ………………………………………………………………………… ۲۷۸
۶-۳- فرضیه‌های‌ تحقیق‌ …………………………………………………………………………………………… ۲۷۸
۷-۳- سؤالات‌ تحقیق‌……………………………………………………………………………………………….. ۲۷۹
فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌
۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی …………………………………………………………………….. ۳۰۴

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۵ـ خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌ ……………………………………………………………………………………… ۳۴۹ بخش‌ دوم:
۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ……………………………………………………………………………………………………… ۳۵۸
منابع‌ومأخذ: ………………………………………………………………………………………………………………۳۶۲

پیوست‌ ……………………………………………………………………………………………………………………۳۶۹

فهرست جداول:

عنــوان صفحه

جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” سن ” …………………….. ۳۰۵
جدول شماره ۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” جنسیت ” …………………..۳۰۷
جدول شماره ۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” میزان تحصیلات ” ……….۳۰۸
جدول شماره ۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ” رشته تحصیلی “…………… ۳۰۹
جدول شماره ۵ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد تعیین مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص……………………………………………………………………… ۳۱۱
جدول شماره ۶ : توزیع فراوانی و درصد اهداف پاسخگویان از تدوین استراتژی بازاریابی….۳۱۲
جدول شماره ۷ : توزیع فراوانی و درصد میزان توجه پاسخگویان به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی ………………………………………………………………………………………………………۳۱۴
جدول شماره ۸ : توزیع فراوانی و درصد میزان آگاه فرض کردن مخاطبان هدف از نظر پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۵
جدول شماره ۹ : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص ……………………………………………………………………………………………….. ۳۱۶
جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در مورد تولید یک محصول جدید …………………………………………………………………… ۳۱۷
جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد بخش های مشارکت کننده در تصمیم گیری هنگام تدوین راهبردهای بازاریابی برای یک محصول جدید…………………….۳۱۹
جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای پیشبرد فروش هر برند از نظر پاسخگویان …………………………………………………………………… ۳۲۱
جدول شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و درصد میزان اعتقاد پاسخگویان به اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت ……………………………………………………………………………………………. ۳۲۲
جدول شماره ۱۴ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری مربوط به پیشبرد فروش ……………………………………………………………………. ۳۲۴
جدول شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اعتقاد شرکت به این موضوع که کارکنان گروه بازاریابی نیز خود جزء مشتریان شرکت محسوب می شوند…………… ۳۲۶
جدول شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت وروحیه همکاری بین اعضاء گروههای مرتبط بازار یابی ………………. ۳۲۸
جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط اعضای گروههای بازاریابی در انجام وظایف و امور محوله ۳۲۹
جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت ………………………………………………………………………….۳۳۱
جدول شماره ۱۹ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن اهداف کلان شرکت خود در ارائه محصولات …………….. ۳۳۲
جدول شماره ۲۰ : توزیع فراوانی و درصد میزان اهمیت دادن پاسخگویان به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک وپذیرش بهتر پیامهای تبلیغاتی …………………………………………… ۳۳۴
جدول شماره ۲۱ : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به تبلیغ محصولات ویژه شرکت در رسانه های با مخاطب محدود ………………………………………………………………………..۳۳۶
جدول شماره ۲۲ : توزیع فراوانی و درصد میزان تمایل پاسخگویان به استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی……………………………………………………………………………………………………. ۳۳۷
جدول شماره ۲۳ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت دادن شرکت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب هنگام برنامه ریزی…………………………………………………….. ۳۳۸
جدول شماره ۲۴ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان اهمیت بازخوردهای مخاطبان هدف در سیاست گذاری های آینده شرکت ……………………………………………………. ۳۴۰
جدول شماره ۲۵ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش برای تصمیمات آتی شرکت ……………………. ۳۴۲
جدول شماره ۲۶ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT) برای تبلیغ محصولات شرکت ……………………………………………… ۳۴۴
جدول شماره ۲۷ : توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان در مورد میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….۳۴۶

فهرست نمودارها :
عنــوان صفحه

نمودار شماره ۱ : سن ……………………………………………………………………….. …………………….. ۳۰۵
نمودار شماره ۲ : جنسیت…………………………………………………………………………………………….۳۰۷
نمودار شماره ۳ : میزان تحصیلات………………………………………………………………………………..۳۰۸
نمودار شماره ۴ : رشته تحصیلی………………………………………………………………………………….. ۳۰۹
نمودار شماره ۵ : مشخصات بالقوه مشتریان قبل از تولید یک محصول خاص………………….. ۳۱۱
نمودار شماره ۶ : اهداف تدوین استراتژی بازاریابی………………………………………………………….۳۱۲
نمودار شماره ۷ : توجه به برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتریان نهائی ………………………۳۱۴
نمودار شماره ۸ مخاطبان هدف آگاه…………………………………………………………………………….. ۳۱۵
نمودار شماره ۹ : تولید یک محصول ویژه برای یک قشر خاص …………………………………….. ۳۱۶
نمودار شماره ۱۰ : عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در تولید یک محصول جدید ………….. ۳۱۷
نمودار شماره ۱۱ : بخش های مشارکت کننده در تدوین راهبردهای بازاریابی………………………۳۱۹
نمودار شماره ۱۲ : در نظر گرفتن گروه بازاریابی مجزا برای هر برند………………………………… ۳۲۱
نمودار شماره ۱۳ : اصلاح وبهبود روش های بازاریابی مرسوم شرکت ……………………………. ۳۲۲
نمودار شماره ۱۴ : دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری ها………………………………… ۳۲۴
نمودار شماره ۱۵ : میزان اعتقاد شرکت به اینکه کارکنان خود مشتری هستند………………………. ۳۲۶
نمودار شماره ۱۶ : میزان تلاش شرکت در جهت ایجاد صمیمیت…………………………………….. ۳۲۸
نمودار شماره ۱۷ : میزان تلاش شرکت برای ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت ………………… ۳۲۹
نمودار شماره ۱۸ : استفاده شرکت از آگهی تبلیغاتی یکسان در رسانه های متفاوت……………….۳۳۱
نمودار شماره ۱۹ : میزان همکاری واحدهای متفاوت شرکت برای یکپارچه بودن……………….. ۳۳۲
نمودار شماره ۲۰ : اهمیت به پایگاه اجتماعی مشتریان نهائی به منظور درک بهترپیامها……………۳۳۴
نمودار شماره ۲۱ : تبلیغ محصولات ویژه در رسانه های با مخاطب محدود ……………………….۳۳۶
نمودار شماره ۲۲ : استفاده شرکت از شعارهای تبلیغاتی با تم جهانی…………………………………. ۳۳۷
نمودار شماره ۲۳ : اهمیت به تلاشهای تبلیغاتی شرکتهای رقیب………………………………………… ۳۳۸
نمودار شماره ۲۴ : اهمیت بازخوردهای مخاطبان در سیاست گذاریهای آینده شرکت ………… ۳۴۰
نمودار شماره ۲۵ : سنجش رابطه بین افزایش بودجه تبلیغات با افزایش میزان فروش…………. ۳۴۲
نمودار شماره ۲۶ : میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت و ارتباطات(IT)………………………………. 344
نمودار شماره ۲۷ : میزان استفاده از سیاست پیشبرد فروش………………………………………………..۳۴۶

فهرست شکل ها :
عننــوان صفحه
شکل ۱ـ سیر تحولات بازاریابی .۴۱
شکل ۲ـ مراحل بازاریابی نوین .۷۰
شکل ۳ـ اشکال ابزارهای پیشبرد فروش .۷۷
شکل ۴ـ ابزارهای ارتباطات بازاریابی ۸۵
شکل ۵ـ اجزای ترکیب ترویج ۹۲
شکل ۶ـ مراحل مختلف IMC 93
شکل ۷ـ فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله IGMC ………………………………………………………… 108
شکل ۸ـ مراحل توسعه IMC …………………………………………………………………………… 115
شکل ۹ـ ابزارهای یکپارچهIMC………………………………………………………………………………. 116
شکل ۱۰ـ فرآیند مراحل IGMC …………………………………………………………………………… 117
شکل ۱۱ـ مراحل آمادگی خریدار……………………………………………………………………………… ۱۳۲
شکل ۱۲ـ چهار تصمیم برای توسعه برنامه تبلیغاتی ……………………………………………………. ۱۶۴
شکل ۱۳ـ اهداف تبلیغاتی قابل اجرا………………………………………………………………………….. ۱۶۵
شکل ۱۴ـ تصمیمات اصلی در تبلیغات و آگهی ها ………………………………………………………. ۱۷۸
شکل ۱۵ـ پنج فاکتور اصلی ابزار ترویج………………………………………………………………………. ۲۰۰
شکل ۱۶ـ اجزای IMC……………………………………………………………………………………………. 202
شکل ۱۷ـ یکپارچه سازی ترکیب ترویج……………………………………………………………………… ۲۰۹
شکل ۱۸ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی………………………………………… ۲۱۲
شکل ۱۹ـ استراتژی ایجاد کشش و یا استراتژی تهاجمی……………………………………………….. ۲۱۳
شکل۲۰- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای………………………………………………………………… ۲۴۱

موضوع مقاله: بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی
زبان مقاله: فارسی
توضیحات مقاله:
در محدوده زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

همیارپروژه نوین

پیشنهاد:

ارتباط میان روشهای بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

علم بازاریابی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
0
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میزان آشنائی مدیران با ارتباطات یکپارچه بازاریابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *