جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوق

دسته: , , , تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷تعداد بازدید: 37
قیمت محصول

2,000 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات مقاله: ۱۱۸              فایل پروژه  Word

ارسالی:   ۱۰۲                  –    ویرایشگر: ۲۰۸

قوانین استفاده

توضیحات محصول
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوق

فهرست پروژۀ دانشجویی:

عنوان صفحه
مقدمه مؤلف ۱

بخش اول ۲
نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳

مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورایی ۴

هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی ۵
اشکانیان ۹
سامانیان سازمان قضایی ۱۰

بخش دوم ۱۲
دادرسی در اسلام ۱۳

معنی قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولایت ۱۴

شرایط دادرس ۱۴
مستحبات و مکرومات دادرس ۱۶
آداب مکروحه ۱۶

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است ۱۷
بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹

تعریف مدعی از مدعی علیه ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه ۲۱

طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق) ۲۳
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی) ۲۴

نیروهای سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
اهداف حقوق ۲۸

حقوق و شاخه ‏های آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲

دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴

تصرف عدوانی ۳۵
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده ۳۶
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶

سرقفلی ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲
بخش ششم ۴۳
انواع ضرر ۴۴

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. ۴۴
علت خارجی(تادیه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) ۴۵

شرط عدم مسئولیت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۸
دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۹

خسارت تاخیر و تأدیه ۴۹
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) ۵۰
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۰

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۲
تقویم خسارات ۵۴

بخش هفتم ۵۵
تعریف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷

روش جدید صدور سند مالکیت ۵۷
مسئولیت کیفری در قراردادها ۵۸
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی ۵۹

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۹
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمی ۶۰

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. ۶۱
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظیم اسناد رسمی ۶۴

آئین تنظیم قراردادها ۶۶
بخش هشتم ۶۹

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند ۷۰
شرایط و توضیحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۷۲

فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) ۷۳
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن ۷۳

روش حل اختلاف (داوری) ۷۵
بخش نهم ۷۶
قرارداد ساخت و مشارکت ۷۷

قرارداد کار موقت ۸۲
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) ۸۵
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۹۰

مشارکت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵

بخش دهم ۱۰۷
قوانین و لوایح مصوب ق. م

بخش اول ۲

نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳
مصر ۳

آشور ۴
قانون حمورایی ۴
هخامنشی ۵

اشکانیان ۹
سامانیان ۱۰
بخش: دوم ۱۲

دادرسی در اسلام ۱۳
معنی قضا ۱۳
اصطلاحات قضا ۱۳

دادرس ۱۴
آداب مکروه قاضی ۱۶
آدابی که برای قاضی ترکش واجب است ۱۷

بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰

اقرار ۲۱
طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق ۲۳
معانی ۲۳

مبانی ۲۴
حقوق فطری و طبیعی ۲۴
بخش: چهارم ۲۷

اهداف حقوق ۲۸
شاخه های حقوق ۲۹
حقوق خصوصی ۳۰

حقوق عمومی ۳۰
حقوق بین المللی ۳۱
حقوق و دولت ۳۱

نقش حقوق در دولت ۳۲
دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳

موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴
تصرف عدوانی ۳۵

بخشهای مالی قراردادی (موجر و مستأجر) ۳۶
عدم انجام تعهدات و قراردادها ۳۹
تضمین ۳۷

سند تعهد آور ۳۸
عدم انجام تعهدات ۳۹
بخش ششم: ۴۱

انواع ضرر ۴۲
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی ۴۲
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون ۴۳

وجه التزام ۴۳
شرایط عدم مسئولیت ۴۵
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۶

دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۷
خسارت تاخیر و تأدیه ۴۷
معاملات استقراضی ۴۸

خسارات تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد ۴۸
محاسبه خسارات تاخیر تأدیه ۴۹
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۰

تقویم خسارات ۵۲
بخش: هفتم ۵۳
سند ۵۴

سند از نظر قانون ثبت ۵۵
سند عادی
سند رسمی

تعرفه مخارج ثبت و اسناد و املاک
روش تجدید صدور سند
مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تأدیه در اسناد رسمی
انجام تعهد در اسناد رسمی
وجه الالتزام در اسناد رسمی

توقیف عملیات اجرایی سند رسمی
قرارداد قولنامه ای
مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها
موضوع قراردادها
بخش: هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
شرایط و توضیحات در قراردادها
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور
نحوه جبران خسارات
نحوه تنظیم تضمین ها

روش حل اختلاف
بخش: نهم
نمونه قراردادها

قرارداد ساخت و مشارکت
قرارداد کار موقت
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
مشارکت در ساخت نما
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقامه
بخش: دهم
قوانین و لوایح مصوب ق. م

موضوع مقاله: جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوق

زبان مقاله: فارسی

چکیدۀ تحقیق دانشجویی:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود

لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود.

که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر قشنگی باید چشید»
من الله التوفی مولف مسلم رجبی ۱/۲/۸۲

توضیحات تحقیق دانشجویی:

حدود ۷ هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند.

در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود.

دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع ۴۵/۲ متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر ۲۸۲ ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود.

می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

همیارپروژه نوین

پیشنهاد:

وکالت در دعاوی

انحلال وکالت بلاعزل در حقوق موضوعه و رویه قضایی

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران پاکستان عربستان

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
0
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *