بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان

پشتیبانی: ۰۲۱۵۵۴۰۴۳۴۷ ...... گروه علمی همیارپروژه