مدیریت

نمایش 1–12 از 368 نتایج

 • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)

  2,000 تومان 1,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی چوپانی (۱۳۸۹)

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون ومیلیکن

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش ۳۲ سوالی

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ۱۵ سوالی

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی ۱۴ سوالی

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • گذری بر مدیریت تحول

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • سیستم رمینگ از دانش عمیق

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • سازمان دانش پایه

  2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرتوی از مدیریت پیغمبر

  2,000 تومانتعداد فروش : 0