پزشکیار
screenshot-47
علمی و فرهنگی » بهداشت     علیرضا زالی: راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی مبنای کار جامعه پزشکی رئیس نظام پزشکی گفت: راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی به همراه آیین نامه انتظامی این سازمان از این پس مبنای عملکرد جامعه پزشکی خواهد ...