پردازش تصویر
generative-portraits-dead-presidents
چکیده یکی از عوامل مهم تخریب تصاویر، ماتی است. ماتزدایی این تصاویر تبدیل به یک موضوع به روز و چالش برانگیز برای محققان شده است. هدف این مقاله بهبود روش رگرسیون کرنل برای غلبهی بر این مشکل است. رگرسیون کرنل ...
Untitled-9
در روش آرنولدی هدف محاسبه پایه های متعامد زیرفضای کرایلف می باشد، به همین دلیل یک توصیف مفیدی از زیر فضای کرایلف ارائه میدهیم: زیرفضای کرایلوف: زیرفضای کرایلوف در سال ١٩٣١توسط ریاضیدان روسی بنام الکس کرایلوف مطرح گردید. زیرفضای اصلی ...
محاسبات علمی
مقدمه کدینگ تنک، با توجه به داده های ورودی بدون برچسب، یک کلاس از الگوریتم ها برای پیدا کردن بازنمایی مختصر از داده فراهم می کند. توابع پایه ای مورد استفاده قرار می گیرد که بتواند ویژگی های سطح بالای ...
۴-۱
اختشاشاتی ناشناخته که رفتار آن قابل پیش بینی نبوده و باعث کاهش کیفیت تصویر خروجی میگردند را نویز می نامند. نویز در سنسورهای تصویربرداری دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است که منشاء آن نیز می تواند از درون سنسورها ویا محیط ...
pppoo
روش برگمن شکست برای مسائل منظم شده با نرم ۱ ۱: اهمیت مسائل منظم شده با نرم ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲: اهمیت تکرار برگمن............................................................................................................... ۳: تکرار برگمن::انگیزش.............................................................................................................. ۴: تکرار برگمن::رابطه سازی یکم.................................................................................................. ۵: تکرار برگمن::ساده سازی رابطه............................................................................................... ۶: مزایای تکرار برگمن............................................................................................................... ۷: ...
۱۶۶۳۸۹_۸۴۱
بررسی روش فراتفکیک پذیری بدون وابستگی مستقیم به تخمین حرکت چکیده –در روش های کلاسیک فراتفکیک پذیری، برای بازسازی تصویر با تفکیک بالا با استفاده از یک رشته تصاویر با تفکیک پایین ناگزیر از تخمین حرکت بین این تصاویر هستیم. ...
demodeng0
مات سازی تصویر: چالش های پیاده سازی ابعاد بسیار بزرگ دستگاه Ax=b یکی از چالش های پیاده سازی الگوریتمی برای مات زدایی تصویر به شمار می آید. برای نمونه، برای یک تصویر با ابعاد ۶۴۰*۴۸۰ (که به نسبت کوچک حساب ...
screenshot-210
تعریف مسئله ▪مسئـله‌ی فراتـفکیک پذیری(Super Resolution) به فرایــند بازیابی تـصویر بـا رزولوشن بالا از مجموعه‌ای از تصاویر با رزولوشن پایین گفته می‌شود.             فرایند اکتساب تصویر دیجیتال ▪مشابه دیگر دستگاه های دریافت کننده‌ی سیگنال، دوربین‌های ...
leeds569_0
بسم الله الرحمن الرحیم توضیح مقدماتی اصطلاحات: مات‌زدایی تصویر: مات‌زدایی تصویر نمونه ای از مسئله بوده، عبارت است از یافتن تصویر شفاف (بدون ماتی) از روی تصویر مات‌شده و نویزدار با بهره گیری از یک مدل مات‌سازی. تغییرات کلی: بازسازی ...