زیست ریاضی
neural-network-brain-sm_640px11
مقدمه هسته مرکزی و دستگاه کنارهای هسته مرکزی شامل قسمت اعظم ساقه مغز است. طناب نخاعی به محض ورود به جمجمه، اتساع مختصری پیدا میکند که بصلالنخاع نام دارد. این ساختمان باریک، تنفس و برخی از انعکاسهایی را که به ...
۲۲۶۱۸۶۲۲۶۱۶۵۸۹۵۱۶۶۱۹۶۱۲۴۱۲۹۲۲۳۰۷۰۲۱۷۹۱۲۸_montakhabweb
این مقاله، به بررسی چگونگی کشف سلولهای شبکهای، مکانی، جهت سر و مرزی پرداخته است و همچنین نقش این سلولها و همکاری گروهی آنها را در پیدا کردن مسیر و رسیدن به هدف مورد نظر شرح میدهد. وقتی مسیری را ...
brain_circuit_board-637×352
مقدمه: هستۀ مرکزی: شامل‌ قسمت‌ اعظم‌ ساقۀ‌ مغز‌ است.‌ تالاموس: در‌ داخل‌ نیم‌کره‌های‌ مغز‌ و‌ درست‌ بالای‌ ساقۀ‌ مغز‌، دو‌ گروه‌ سلول‌ عصبی‌ بصورت‌ هسته‌های‌ تخم‌مرغی ‌شکل‌ قرار‌گرفته‌ است‌ که‌ روی‌ هم‌ تالاموس‌ را‌ تشکیل‌ می‌دهند. هیپوتالاموس: ساختمان‌ بسیار‌ کوچکتری‌ ...