حسابداری
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌. دامنه‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .        این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشارکت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یک‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
  این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌ دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمــه‌ ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌. دامنه‌ کاربرد ۳ .        ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود. دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته بکار گرفته شود. با این حال، این استاندارد در رابطه با سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف‌ ۱ .    هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
استاندارد حسابداری شماره ۱۸ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ (تجدید نظر شده ۱۳۸۴)  این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “مطالعه و بکار گرفته شود. هدف ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، الزام‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
استاندارد حسابداری‌ شماره ۱۷ داراییهای‌ نامشهود (تجدید نظر شده ۱۳۸۶) این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. هدف ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. موضوعات اصلی‌ در ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۶ تسعیر ارز این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۳ .        الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود: الف.    تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و ب‌‌  ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۵ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .        این‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌پردازد.             تعاریف‌ ۵ .        اصطلاحات‌ ...
1 2 3 4 10
توسط
تومان