برق
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است تدیریس خصوصی نرم افزار های برق قدرت انسیس ماکسول و متلب ansys maxwell شبیه سازی مقاله های برق قدرت و الکترونیک قدرت انجام پروژه های دانشجویی برق قدرت ...
resume-hamyarprojeh.ir
 نام: محمد فتحی شیخ احمد کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است انجام پروژه های کد نویسی با متلب انجام پروژه های سمینار انجام پروژه های پایان نامه انجام پروژه های تخصصی مهندسی برق قدرت گرایش سیستم انجام پروژه های ...