مهندسی
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است تدیریس خصوصی نرم افزار های برق قدرت انسیس ماکسول و متلب ansys maxwell شبیه سازی مقاله های برق قدرت و الکترونیک قدرت انجام پروژه های دانشجویی برق قدرت ...
resume-hamyarprojeh.ir
 نام: محمد فتحی شیخ احمد کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است انجام پروژه های کد نویسی با متلب انجام پروژه های سمینار انجام پروژه های پایان نامه انجام پروژه های تخصصی مهندسی برق قدرت گرایش سیستم انجام پروژه های ...
resume-hamyarprojeh.ir
 نام: امین دانشجوبان دانشگاه های شریف ، تهران و فردوسی مشهد کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام استتدریس دروس تخخصصی تدریس دروس تخصصی و عمومی عمران و انجام پروژه های دانشجویی عمران سراسر کشور تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انجام پروژه ...
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی معدن کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است انجام پروژه های اکتشاف ژئوشیمیایی(تعیین حد آستانه و آنومالی های ژئوشیمایی با روش های نوین فرکتال، EDA، شاخص غنی شدگی و ....) تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انجام پروژه های ...
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی معدن کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام هست طراحی فنی و اقتصادی معادن روباز بار نرم افزار های Datamine ، GEMCOM ، Whittle و NPV Scheduler و ... طراحی سیستم های سنگ شکنی و حمل و نقل ...