کم مویی سر
فاقد تصویر شاخص
ســابقه و هــدف : فیناســتراید مهارکننــده تیــپ II آنــزیم ۵ آلفاردوکتــاز مــیباشــدکــه باعــث کــاهش مقــادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه مؤثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی با نوع خـوراکیآن در درمان این بیماری مورد مقایسه ...
فاقد تصویر شاخص
مدیکیار - در آزمایشی روی موش، محققین دانشگاه سان فرانسیسکو کشف کرده اند که سلول های «T‌» تنظیمی به طور مستقیم سلول های بنیادی موجود در پوست را برای افزایش رشد طبیعی مو تحریک می کنند. مدیکیار؛ فولیکول های موی ما به ...
توسط
تومان