عفونت
screenshot-3802
علمی و فرهنگی » بهداشت     عفونت‌های خونی و مغزی از علل ترومبوز در نوزادان دبیر علمی همایش هماتولوژی نوزادان با اشاره به اینکه سرطان‌های نوزادان اغلب از دوران جنینی همراه آن بوده است، گفت: انواع تومورهای شکمی، کلیوی، کبدی و ...
sh6-3
علمی و فرهنگی » بهداشت     ابتلای ۱۵ درصد بیماران بستری به عفونت‌های بیمارستانی رئیس انجمن میکروب شناسی ایران با اشاره به ضرورت حضور میکروبیولوژیست‌ها در حوزه‌های تشخیصی و درمانی گفت: راه کاهش هزینه‌های مالی، کمتر شدن مدت اقامت در بیمارستان ...