کار دانشجویی در خارج
۵۴۶۵۴۶۵۴۶
قوانین کار دانشجویی در خارج انواع کارهای دانشجویی بطور کلی دانشجویان برای انجام کار دانشجویی دو گزینه کار Off-campus و کار On-campus پیش رو دارند. مشاغل Off-campus به کارهای دانشجویی خارج دانشگاه مانند پیشخدمت های رستوران، تدریس خصوصی، صندوق داری ...
توسط
تومان