چاپ مقاله و ثبت نام کنفرانس های خارجی
۸۰papers

پرداخت هزینه چاپ مقاله – پرداخت هزینه پذیرش مقاله

پرداخت هزینه پذیرش مقاله در مجله های بین المللی بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی و ...

6 آوریل 2021

۰

23

۸۰۰۰۰۵۲

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی، همایش و نمایشگاه بین المللی

پرداخت هزینه کنفرانس خارجی هر ساله در زمینه های علمی، هنری، فرهنگی، اقتصادی و ...

17 مارس 2021

۰

53

توسط
تومان