مقاله نوارگردان مغناطیسی

بخشی از ترجمه فارسی:نوارگردان های مغناطیسیبرای کامپیوترها شبیه به نوار گردان ها در یک سیستم استریو است.روی کامپیوترهاانها می توانندبا نوعی چرخ باز شوند.روی کامپیوترهای بزرگ یا نوعی کاست به طور نمونه استفاده می شود وروی ریز کامپیوترهاوکامپیوترههای متوسط.
در یک استریوموزیک روی نوار ذخیره شده است وامادر یک کامپیوتراطلاعات به صورت بیت ذخیره شده است.سود بزرگ نوارهادر مقایسه با دیسک هاقیمت انها است.نوارها در بابت نسبت به دیسک ها خیلی کم خرج تر هستندعیب نوارهانسبت به دیسک ها دستیابی ترتیبی انهااست وبنابراین انها کندتر از دیسک ها هستند.اگر شما نیاز داریداطلاعات زیادی نزدیک ابتدای یک نوار باشندهد خواندن ونوشتن در اخر نوارواقع می شودوشما باید نوار را برگردانیدبه ترتیب گذرنده روی هم رفته اطلاعات در مابین است.
روش دستیابی برای نوار مغناطیسی در مقابل دیسک انالوگ به کاست استریو در مقابل با صدای دیسک فشرده است شما می توانید تغییر دهیدانتخاب روی یک دیسک فشرده را خیلی سریعتر از روی یک کاست چون روش دستیابی این چنین است چون روش دستیابی کند است.نوارها معمولا برای پشتیبانی یا نگهداری یا ضبط استفاده می شود
به طور نمونه نوارهاظرفیت بین ۱۰تا۱۰۰ گیگایابت را پشتیبانی می کنند
ماوس که روی یک میز تحریرحرکت داده می شودیک دستگاه ضروری است که یک دسته نگهدارنده ی ساده ی دسته ورودی است.به عنوان مثال ماوس روی میز تحریر متحرک است ان یک پیکان کوچک روی صحنه نمایش کامپیوترداردکه همانند اشاره گر است شما می توانید ماوس رابا اشاره کردن پیکان در انتخاب دستورات یا اشیا روی صحنه نمایش حرکت دهید.
سپس وادار به انتخاب با فشار دادن یک دکمه روی ماوس کنید یک ماوس برای ورود گرافیک مخصوصا با ارزش است.چون اشاره گر می تواند برای کشیدن شکل روی صفحه استفاده میشود.بیشتر شکلها در این کتاب با استفاده از ماوس تولید شده بودند کدبار خوانند کارایی دیگر دستگاه ورودی است.
شاید بیشترین خط کد عمومی کد حاصل کلی ) upc ( هست که در روی موضوعات مخزن انبار میشوند (شکل۱٫۱۳(هر رقم در نشانه ) upc ( هفت عنصر داده ی عمودی است هر عنصر داده می تواند روشن یا تیره شود سلول های فوتو در داخل خوانند خط کد شده ودر حوزه های روشن یا اشکار میشوند وبه انها تبدیل به بیت هایی می شوند.عناصر روشن به عنوان صفر خوانده می شوند وعناصر تیره به عنوان یک خوانده میشود.
در شکل ۱٫۱۴ نشان می دهد مطابقت بین حوزه روشن وخاموش وبیت هایی از دو رقم سمت راست سمبل )upc در شکل ۱٫۱۳( استجدول ۱٫۳نشان دهنده مطابقت upc بین ارزش های سیمال وپاییزی است کد های مختلفی برای کاراکتر روی نیمه چپ ورودی نیمه راست انها است
Decimal value Left chars. Right chars.
۰ ۰۰۰۱۱۰۱ ۱۱۱۰۰۱۰
۱ ۰۰۱۱۰۰۱ ۱۱۰۰۱۱۰
۲ ۰۰۱۰۰۱۱ ۱۱۰۱۱۰۰
۳ ۰۱۱۱۱۰۱ ۱۰۰۰۰۱۰
۴ ۰۱۰۰۰۱۱ ۱۰۱۱۱۰۰
۵ ۰۱۱۰۰۰۱ ۱۰۰۱۱۱۰ ۶ ۰۱۰۱۱۱۱ ۱۰۱۰۰۰۰
۷ ۰۱۱۱۰۱۱ ۱۰۰۰۱۰۰
۸ ۰۱۱۰۱۱۱ ۱۰۰۱۰۰۰
۹ ۰۰۰۱۰۱۱ ۱۱۱۰۱۰۰
یک خط تیره از یک تا چهار حوزه تیره نزدیک ساخته شده است هر رقم وسیمال دارای دو خط تیره و دو فاصله روشن است. کاراکترها روی نیمه راست با یک خط تیره و در اخر با یک فاصله روشن شروع می شود.هر کاراکتر غلط دارای یک عدد فرد از یکهاست.هر کد کاراکتر درست دارای یک عدد زوج از یکها است دستگاهای خروجی اطلاعات را از حافظه کامپیوتر به دنیای بیرون انتقال میدهد . شکل ۱٫۱۵ مسیری که دادهها از حافظه اصلی به یک دستگاه خروجی برده میشوند نشان میدهد در خروجی جریان داده ها روی خط یکسانی استفاده شده با دستگاه های ورودی است.
بخشی از مقاله انگلیسی:

magnetic tape drives for computers are similar to the tape drives in a stereo system. On computers they can be the open reel type typically used on mainframes or the cassette type typically used on microcomputers and workstations. In the stereo the tape stores music but in a computer the tape stores information as bits the major advantage of tapes compared to disks is cost. Tapes are much less expensive per byte than disks. The disadvantage of tapes is that they are accessed sequentially and therefore they are slower than disks.

If you need some information near the beginning of a tape and the read/write head happens to be near the end. You must rewind the tape sequentially passing over all the information in between the access method for magnetic tape versus disks is analogous to stereo cassettes versus audio compact discs. You can change selection on a compact disc much faster than on a cassette because of the access method. Because of their slow access . tapes are usually used for backup or archival storage . typical tape backup capacities are 10 to 100 G byte. The mouse which is moved on a desk is a popular hand-held input device. As the mouse is moved on the desk it gives a small arrow on the computer screen showing the identical motion. You can move the mouse to point the arrow at command selections or objects on the screen .then make the selection by pressing a button on a mouse .

a mouse is specially valuable for graphic input because the arrow can be used to draw figures on the screen. Most of the figures in this book were produced using a mouse. The bar code reader is another efficient input device . perhaps the most common bar code is the universal product code(UPC) on grocery store items (figure 1.13) each digit in the UPC symbol has seven vertical data elements. Each data element can be light or dark photocells inside the bar code reader detect the light and dark region and convert them to bits. Light elements are read as zeros and dark elements as ones. Figure 1.14 shows the correspondence between light and dark regions and bits for two digits from the night half of the UPC symbol in figure 1.13. Figure 1.13 The UPC symbol from a package of cereal. The left digits identify the manufacturer. The right five digits its identify the product .

The Quaker company code is 30000 , and the 1007 Natural cereal code is 06700 Figure 1.14 Part of the UPC symbol from the Quaker cereal box. Visually, groups of adjacent dark regions look like thick bars Table 1.3 shows the UPC correspondence between decimal and binary values. The code is different for the characters on the left half and those on the right half. A dark bar is composed of from one to four adjacent dark region. E ach decimal digit has two dark bars and two light spaces . the characters on the left half begin with a light space and end with a dark bar. And the characters on the right half begin with a light space. Each left characters has an odd number of ones .and each right characters has an even number of ones.

Decimal value Left chars. Right chars. 0 0001101 1110010 1 0011001 1100110 2 0010011 1101100 3 0111101 1000010 4 0100011 1011100 5 0110001 1001110 6 0101111 1010000 7 0111011 1000100 8 0110111 1001000 9 0001011 1110100 Table 1.3 Bit patterns for the decimal digits in the UPC symbol. Output Devices Output devices transmit information from the memory of the computer to the outside world. Figure 1.15 shows the path that the data takes from main memory to an output device. On output data flows on the same bus used by the input devices. • Disk drives • Magnetic tape drives • Screens • Printers Figure1.15 The data path for output. Information flows from main memory on the bus to the output device. Notice that disk and tape drives can serve as both input and output devices. That is similar to a stereo cassette. Which can both record and play back music. When disks and tapes are used for input the process is called reading .when they are used for output the process is called writing.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *