راهنمای اقامت گرفتن
airbnb و اقامت ارزان
airbnb و اقامت ارزان سال ۲۰۰۷ دو جوان با نام های برایان چسکی و جویی گبیا، به تازگی در سان فرانسیسکو خانه ای اجاره کرده بودند که از عهده اجاره اش بر نمیامدند. آن ها در نهایت تصمیم گرفتند برای ...
1 2
توسط
تومان