استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۷ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌

استاندارد حسابداری

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود.

دامنه‌ کاربرد

۱ .      بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌.

۴ .      این‌ استاندارد در مورد طرحهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ بیمه‌ بیکاری‌ و خدمات‌ درمانی‌ که‌ توسط‌ برخی‌ سازمانها و صندوقها در کنار طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ اداره‌ می‌شود، کاربرد ندارد.

تعاریف‌

۵ .     اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است:

  • طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ : برنامه‌هایی‌ است‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ برای‌ اعضا پس‌ از خاتمه‌ خدمت‌، مزایایی‌ در قالب‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا مستمری‌ فراهم‌ می‌شود، به‌شرطی‌ که‌ بتوان‌ این‌ مزایا را قبل‌ از خاتمه‌ خدمت‌ براساس‌ شرایط‌ مصوب‌ یا رویه‌ مورد عمل‌ تعیین‌ یا براورد کرد.
  • مزایای‌ بازنشستگی‌ : عبارت‌ است‌ از حقوق‌ بازنشستگی‌ و سایر مستمریهایی‌ که‌ به‌موجب‌ مقررات‌ طرح‌ انتظار می‌رود باتوجه‌ به‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ اعضا به‌ آنان‌ پرداخت‌ شود.
  • اعضـا : شامل‌ کلیه‌ افراد اعم‌از شاغلین‌، بازنشستگان‌ و مستمری‌بگیرانی‌ است‌ که‌ از مزایای‌ طرح‌ بازنشستگی‌ بهره‌مند می‌شوند.
  • صندوق‌ بازنشستگی : شخصیت‌ حقوقی‌ مستقلی‌ است‌ که‌ تحت‌ عناوینی‌ مانند صندوق‌، سازمان‌، مؤسسه‌ و غیره‌ براساس‌ قانون‌، اساسنامه‌ یا دستورالعمل‌ خاص‌، در حوزه‌ تأمین‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ اعضا، فعالیت‌ می‌کند.
  • ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر اکچوئری‌ : عبارت‌ است‌ از ارزش‌ فعلی‌ پرداختهای‌ مورد انتظار به‌ اعضای‌ طرح‌ بابت‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ آنان‌ که‌ برمبنای‌ مفروضات‌ ا کچوئری‌ محاسبه‌ می‌شود. خالص‌ داراییهای‌ طرح‌ (ارزش‌ ویژه‌ طرح‌) عبارت‌ است‌ از داراییهای‌ طرح‌ منهای‌ بدهیهای‌ آن‌ غیر از ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر ا کچوئری‌.

استفاده‌کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان

۷ .      استفاده‌کنندگان‌ اصلی‌ گزارشهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ شامل‌ اعضا، ارکان‌ طرح‌، دولت‌ و کارفرمایان‌ می‌باشد

ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌ بر اکچوئری‌

۹ .        ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر ا کچوئری‌ باید براساس‌ پرداختهای‌ مورد انتظار طبق‌ شرایط‌ طرح‌، باتوجه‌ به‌ سنوات‌ خدمت‌ اعضا تا تاریخ‌ مورد نظر و سطح‌ حقوق‌ و مزایای‌ جاری‌ اعضا محاسبه‌ شود.

۱۴ .      ارزیابی‌ مبتنی‌بر اکچوئری‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یکبار انجام‌ شود.

اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ طرح

 سرمایه‌گذاریها

۱۶ .      سرمایه‌گذاریهای‌ طرح‌ باید براساس‌ مفاد استانداردهای‌ شماره‌ ۱۵ با عنوان‌ ” حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها “ ، شماره‌ ۱۸ با عنوان‌ ” صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌“ ، شماره‌ ۱۹ با عنوان‌ ” ترکیب‌ واحدهای‌ تجاری‌“، شماره‌ ۲۰ باعنوان‌ ” حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌ “ و شماره‌ ۲۳ باعنوان‌ ” حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ “ اندازه‌گیری‌ و گزارش‌ شود.

حق‌ بیمه‌های‌ دریافتنی‌

۱۸ .      حق‌ بیمه‌های‌ دریافتنی‌ باید به‌ مبالغ‌ قابل‌ دریافت‌ اندازه‌گیری‌ و گزارش‌ شود .

دارایی های‌ ثابت‌ مشهود

۲۰ .      داراییهای‌ ثابت‌ مشهود مورد استفاده‌ برای‌ اداره‌ عملیات‌ طرح‌، باید به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ (به‌ کسر استهلاک‌ انباشته‌) اندازه‌گیری‌ و گزارش‌ شود.

صورتهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌

۲۱ .      برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان‌، صورتهای‌ مالی‌ طرح‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

الف ‌.     ترازنامه،

ب‌   .     صورت‌ تغییرات‌ در خالص‌ داراییها،

ج‌    .     صورت‌ درآمد و هزینه‌، و

د‌     .     یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌.

۲۳ .      در یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌ باید ارتباط‌ بین‌ ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر اکچوئری‌ و ارزش‌ منصفانه‌ خالص‌ داراییهای‌ طرح‌ (به‌استثنای‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود) و خط‌ مشی‌ تأمین‌ مالی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ تبیین‌ شود.

۲۵ .      ترازنامه‌ طرح‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد :

الف‌ .     سرمایه‌گذاریها به‌ تفکیک‌ :

ـ      سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ فرعی‌،

ـ      سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ وابسته‌،

ـ      سرمایه‌گذاری‌ در مشارکتهای‌ خاص‌،

ـ      سرمایه‌گذاری‌ در سایر شرکتها،

ـ      املاک‌،

ـ      اوراق‌ مشارکت‌،

ـ      تسهیلات‌ اعطایی‌،

ـ      سپرده‌های‌ بانکی‌،

ب‌   .     موجودی‌ نقد،

ج‌    .     حق‌ بیمه‌های‌ دریافتنی‌،

د‌     .     سایر حسابها و اسناد دریافتنی‌،

ﻫ‌     .     داراییهای‌ ثابت‌ مشهود،

و‌     .     حسابها و اسناد پرداختنی‌،

ز‌     .     تسهیلات‌ دریافتی‌،

ح‌‌    .     ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌،

ط‌‌    .     خالص‌ داراییهای‌ طرح‌ ، و

ی‌    .     ارزش‌ ویژه‌ طرح‌ .

۲۶ .       ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر اکچوئری‌ باید زیر ترازنامه‌ افشا شود.

۲۷ .       صورت‌ تغییرات‌ در خالص‌ داراییها باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد:

الف ‌.     حق‌ بیمه‌های‌ بازنشستگی‌،

ب‌   .     کمکهای‌ بلاعوض‌،

ج‌‌    .     حق‌ بیمه‌ انتقالی‌ از سایر طرحها،

د‌     .     حقوق‌ و سایر مزایای‌ بازنشستگی‌ اعضا،

ﻫ‌     .     حق‌ بیمه‌ انتقالی‌ به‌ سایر طرحها،

و‌     .     هزینه‌های‌ اداره‌ طرح‌،

ز‌     .     مازاد (کسری‌) درآمد نسبت‌ به‌ هزینه‌.

تاریخ‌ اجرا

۳۰ .      الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ اول‌ فروردین‌ ۱۳۸۴ یا بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌

۳۱ .    با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۲۶ با عنوان‌ حسابداری‌ و گزارشگری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ نیز رعایت‌ می‌شود.

صندوق‌ بازنشستگی‌ نمونه‌

ترازنامه‌

در تاریخ‌ ۲۹ اسفندماه‌ ۲×۱۳

  یادداشت‌ ۲۹/۱۲/۲×۱۳ تجدید ارائه‌ شده‌

۲۹/۱۲/۱×۱۳

    میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌
 سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ فرعی‌   ۳۶۹ر۱۴۳ ۶۲۱ر۱۱۸
سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ وابسته‌   ۸۱۴ر۴۹ ۷۲۵ر۳۲
سرمایه‌گذاری‌ در سایر شرکتها   ۲۵۷ر۱۲ ۱۶۴ر۱۳
املاک‌   ۳۳۰ر۱۰۰ ۸۱۷ر۶۲
اوراق‌ مشارکت‌   ۵۴۳ر۸ ۳۸۵ر۹
تسهیلات‌ اعطایی‌   ۴۵۳ر۵۲ ۲۷۰ر۴۰
سپرده‌های‌ بانکی‌   ۱۶۱ ۱۶۱
سایر سرمایه‌گذاریها   ۰۰۰ر۳۷ ۰۰۰ر۳۲
جمع‌ سرمایه‌گذاریها   ۹۲۷ر۴۰۳ ۱۴۳ر۳۰۹
موجودی‌ نقد— مهم مهم مهم   ۸۰۸ر۷ ۹۶۲ر۴
حق‌ بیمه‌های‌ دریافتنی‌   ۰۰۰ر۷۰ ۵۰۰ر۶۴
حسابها و اسناد دریافتنی‌   ۱۸۲ر۳۵ ۵۲۰ر۳۹
پیش‌ پرداختها   ۲۴۹ر۱ ۸۱۳
    ۲۳۹ر۱۱۴ ۷۹۵ر۱۰۹
داراییهای‌ ثابت‌ مشهود   ۵۳۵ر۱ ۶۹۲ر۱
جمع‌ داراییها   ۷۰۱ر۵۱۹ ۶۳۰ر۴۲۰
حسابها و اسناد پرداختنی‌   ۸۸۸ر۴۹ ۱۱۵ر۵۴
تسهیلات‌ دریافتی‌   ۹۰۵ر۴۱ ۶۱۲ر۶۹
ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌   ۶۰۹ر۲ ۳۴۶ر۲
جمع‌ بدهیها   ۴۰۲ر۹۴ ۰۷۳ر۱۲۶
خالص‌ داراییهای‌ طرح‌   ۲۹۹ر۴۲۵ ۵۵۷ر۲۹۴
ارزش‌ ویژه‌ طرح‌   ۲۹۹ر۴۲۵ ۵۵۷ر۲۹۴
ارزش‌ فعلی‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ مبتنی‌بر اکچوئری‌   ۰۰۰ر۴۵۰ ۰۰۰ر۳۱۸

صندوق‌ بازنشستگی‌ نمونه‌

صورت‌ تغییرات‌ در خالص‌ داراییها

برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۲۹ اسفندماه‌ ۲×۱۳

      تجدید ارائه شده
  یادداشت سال ۲×۱۳ سال ۱× ۱۳
    میلیون ریال میلیون ریال
حق‌ بیمه‌های‌ بازنشستگی‌     ۲۰۸ر۵۸ ۴۹۲ر۵۵
کمکهای‌ بلاعوض‌     ۸۷۸ر۱۵ ۷۰۰ر۱۹
حق‌ بیمه‌ انتقالی‌ از سایر طرحها      ۶۳۶ ۳۱۵ر۱
مازاد درآمد بر هزینه‌     ۳۱۸ر۹۹ ۵۱۴ر۸۶
      ۰۴۰ر۱۷۴ ۰۲۱ر۱۶۳
حقوق‌ و سایر مزایای‌ بازنشستگی‌ اعضا   ( ۴۰۷ر۳۸) ( ۲۲۵ر۳۷)
حق‌ بیمه‌ انتقالی‌ به‌ سایر طرحها   ( ۳۱۰ر۲) ( ۸۵۹ر۱)
هزینه‌های‌ اداره‌ طرح‌   ( ۵۸۱ر۲) ( ۲۷۵ر۲)
    ( ۲۹۸ر۴۳) ( ۳۵۹ر۴۱)
افزایش‌ در خالص‌ داراییهای‌ طرح‌     ۷۴۲ر۱۳۰ ۶۶۲ر۱۲۱

 

 

گردش‌ حساب‌ ارزش‌ ویژه‌ صندوق‌

 

    سال ۲×۱۳ سال ۱× ۱۳
    میلیون ریال میلیون ریال
تغییر در خالص‌ داراییهای‌ طرح‌ طی‌ سال‌   ۷۴۲ر۱۳۰ ۶۶۲ر۱۲۱
ارزش‌ ویژه‌ طرح‌ در ابتدای‌ سال‌   ۵۵۷ر۲۹۲ ۸۹۵ر۱۷۲
تعدیلات‌ سنواتی‌   ۰۰۰ر۲ ـ
ارزش‌ ویژه‌ طرح‌ در ابتدای‌ سال‌ ـ تعدیل‌ شده‌   ۵۵۷ر۲۹۴ ۸۹۵ر۱۷۲
ارزش‌ ویژه‌ طرح‌ در پایان‌ سال‌   ۲۹۹ر۴۲۵ ۵۵۷ر۲۹۴

صندوق بازنشستگی نمونه

صورت‌ درآمد و هزینه‌

برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۲۹ اسفندماه‌ ۲×۱۳

      تجدید ارائه شده
  یادداشت سال ۲×۱۳ سال ۱× ۱۳
    میلیون ریال میلیون ریال
درآمد سرمایه‌گذاریها :      
سود سهام‌     ۸۰۷ر۳۷ ۷۳۳ر۳۷
درآمد اجاره‌     ۶۸۱ر۵ ۲۹۵ر۴
سود تسهیلات‌     ۳۸۲ر۱۰ ۵۷۱ر۸
سود سپرده‌های‌ بانکی‌ و اوراق‌ مشارکت‌     ۶۸ ۷۳
سود فروش‌ سهام‌     ۷۱۹ر۴۷ ۱۵۰ر۳۶
      ۶۵۷ر۱۰۱ ۸۲۲ر۸۶
هزینه‌ مدیریت‌ سرمایه‌گذاریها   (۸۳۹) (۵۲۷)
خالص‌ درآمدهای‌ عملیاتی‌     ۸۱۸ر۱۰۰ ۲۹۵ر۸۶
هزینه‌های‌ مالی‌   (۶۰۰) (۳۰۰)
خالص‌ درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی   (۴۰۰) ۶۱۹
مازاد درآمد بر هزینه‌ قبل‌ از مالیات‌     ۸۱۸ر۹۹ ۶۱۴ر۸۶
مالیات‌   (۵۰۰) ( ۱۰۰)
مازاد درآمد بر هزینه‌     ۳۱۸ر۹۹ ۵۱۴ر۸۶

 

استاندارد حسابداری ۲۵ استاندارد حسابداری ۱۷ استاندارد حسابداری ۹ استاندارد حسابداری ۱
استاندارد حسابداری ۲۶ استاندارد حسابداری ۱۸ استاندارد حسابداری ۱۰ استاندارد حسابداری ۲
استاندارد حسابداری ۲۷ استاندارد حسابداری ۱۹ استاندارد حسابداری ۱۱ استاندارد حسابداری ۳
استاندارد حسابداری ۲۸ استاندارد حسابداری ۲۰ استاندارد حسابداری ۱۲ استاندارد حسابداری ۴
استاندارد حسابداری ۲۹ استاندارد حسابداری ۲۱ استاندارد حسابداری ۱۳ استاندارد حسابداری ۵
استاندارد حسابداری ۳۰ استاندارد حسابداری ۲۲ استاندارد حسابداری ۱۴ استاندارد حسابداری ۶
استاندارد حسابداری ۳۱ استاندارد حسابداری ۲۳ استاندارد حسابداری ۱۵ استاندارد حسابداری ۷
استاندارد حسابداری ۳۲ استاندارد حسابداری ۲۴ استاندارد حسابداری ۱۶ استاندارد حسابداری ۸

 

2178

پایه‌ریزی یک منبع آموزشی و علمی فارسی هدفی است که لحظه‌ای از آن غافل نبوده‌ایم. (فوق لیسانس رشته علوم کامپیوتر - پردازش تصویر)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان